Telefon   538 - 344 - 282

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGÓLNE WARUNKI NABYWANIA TOWARÓW I USŁUG
PRZEZ SEGURO SP. Z O.O. SP. Z O.O. W SOSNOWCU

I. Definicje

1. Niniejsze ogólne warunki umów (dalej: Warunki) mają zastosowanie do umów sprzedaży (kupna) lub dostawy towarów jak również świadczenia usług na rzecz SEGURO Sp. z o.o. w Sosnowcu.
2. Ilekroć w warunkach jest mowa o:
a) Kontrahencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub niemającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, będącą sprzedawcą lub dostawcą towarów dla SEGURO lub świadczącą usługi na rzecz SEGURO,
b) SEGURO - należy przez to rozumieć: SEGURO Sp. z o.o. 41-214 Sosnowiec, ulica Gen. Stefana Grota-Roweckiego 129, KRS 0000730643, NIP 6443540365, REGON 380134789
e) Towarach - należy przez to rozumieć jakiekolwiek rzeczy ruchome lub prawa zbywalne na dobrach niematerialnych, które SEGURO zamówił u Kontrahenta celem ich zakupu, zgodnie ze specyfikacją rodzajową, ilościową i jakościową,
f) Usługach - należy przez to rozumieć jakiekolwiek usługi i inne czynności, które SEGURO zamówił (zlecił) u Kontrahenta.

II. Przyjęcie i odbiór zamówienia

1. Kontrahent w przypadku przyjęcia zamówienia do sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania do pisemnego potwierdzenia SEGURO przyjęcia jego zamówienia. Za przyjęcie zamówienia na zasadach określonych w zamówieniu i warunkach uważa się również dostarczenie przez Kontrahenta całości lub części zamówionych Towarów lub wykonanie przez Kontrahenta zamówionej Usługi na rzecz SEGURO. W przypadku bezskutecznego upływu wyżej wymienionego terminu, SEGURO jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia.
2. Fakt odbioru Towarów bądź Usług, a także ich zgodność rodzajową, ilościową i jakościową ze specyfikacją dołączoną do zamówienia, potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy, który jest jednocześnie podstawą dla Kontrahenta do wystawienia faktury VAT.
4. Kontrahenta obciążają wszelkie koszty związane z dostawą Towarów lub świadczeniem Usług w tym również koszty wydania, a w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu i koszty przesłania lub przewozu, chyba że z treści Zamówienia/Zlecenia wynika co innego.
5. Korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na SEGURO z chwilą odbioru Towarów przez SEGURO.
6. Kontrahent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji technicznej związanej z prowadzonymi pracami i/lub dostarczonymi Towarami w zakresie i formie określonej w zamówieniu/zleceniu, wymaganej przepisami bądź z innych powodów niezbędnej dla prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez SEGURO. Stanowi to jeden z warunków dokonania odbioru końcowego prac przez SEGURO. Własność dokumentacji technicznej, jak i prawa własności intelektualnej z nią związane, przechodzą na SEGURO w chwili wydania.
7. Kontrahent zobowiązany jest zapewnić sposób wydania Towarów, który gwarantuje ich całość i nienaruszalność, a w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom Towarów.
8. Kontrahent zobowiązany jest udzielić SEGURO potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Towarów/Usług oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które ich dotyczą, a w szczególności karty gwarancyjne (w tym oryginały kart gwarancyjnych sporządzonych przez producenta/importera) określające uprawnienia SEGURO z tytułu gwarancji. Jeśli treść takich dokumentów dotyczy także innych rzeczy ruchomych niebędących Towarami, to Kontrahent obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z takiego dokumentu.
9. SEGURO może odmówić odbioru nadwyżki Towarów ponad ilość określoną w zamówieniu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia tych Towarów, zaś w przypadku dokonania odmowy takiego odbioru SEGURO nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu w stosunku do Kontrahenta, a w szczególności nie będą go obciążały jakiekolwiek koszty lub niebezpieczeństwa związane ze zwrotem nieodebranej nadwyżki Towarów do Kontrahenta. SEGURO zobowiązany jest jedynie do powiadomienia Kontrahenta o miejscu i terminie pozostawienia tych Towarów do dyspozycji Kontrahenta celem ich odbioru. W przypadku dopuszczenia się przez Kontrahenta zwłoki w odebraniu tych Towarów, SEGURO może oddać te Towary na przechowanie na koszt i ryzyko Kontrahenta.
10. SEGURO nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia lub pokrycia innych kosztów/wydatków ani zwrotu równowartości bezpodstawnego wzbogacenia, jeżeli Kontrahent świadczy usługi ponad określone w umowie zobowiązania Kontrahenta.
11. Kontrahent zobowiązany jest do umieszczenia numeru zamówienia/zlecenia na wszelkich dokumentach i korespondencji dotyczących realizacji zamówienia i dostawy Towarów lub/i świadczenia Usług, w tym obowiązkowo na fakturach VAT.
12. Jeżeli Kontrahent prowadzący indywidualną działalność gospodarczą lub będący wspólnikiem spółki cywilnej pozostaje w związku małżeńskim, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, do którego zastosowanie znajdują niniejsze Warunki. Zgoda współmałżonka powinna zostać doręczona SEGURO w terminie 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia. W przypadku nie przedłożenia zgody współmałżonka w trybie i terminie określonym powyżej, SEGURO jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do przedłożenia wyżej wymienionej zgody.
13. Własność Towarów oznaczonych co do gatunku przechodzi na SEGURO z chwilą wydania Towarów SEGURO.
14. W przypadku opóźnienia się Kontrahenta w dostarczeniu zamówionych Towarów/Usług w stosunku do terminów określonych przez SEGURO w zamówieniu, SEGURO przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości całego zamówienia/Zlecenia. W przypadku opóźnienia się Kontrahenta w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,3% wartości całego zamówienia/Zlecenia za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
15. W przypadku odstąpienia przez Kontrahenta (lub rozwiązania) od realizacji przyjętego zamówienia/zlecenia z przyczyn od SEGURO niezależnych lub odstąpienia od umowy przez SEGURO z przyczyn zależnych od Kontrahenta, SEGURO przysługuje prawo naliczania kary w umownej wysokości 20% wartości zamówionych Towarów/zleconych Usług. W przypadku, jeżeli kary umowne określone powyżej nie pokrywają całości szkody poniesionej przez SEGURO, to SEGURO przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Kary umowne mogą być kumulowane tzn. Kontrahent dokonujący naruszenia skutkującego obowiązkiem zapłaty kary umownej jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za każde oraz każdorazowe naruszenie. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym, kary umowne ulegają podwojeniu. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego.
16. W przypadku gdy Kontrahent opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty, SEGURO (zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych) może powierzyć wedle swojego uznania całość lub część świadczeń realizowanych przez Kontrahenta osobie trzeciej na koszt i ryzyko Kontrahenta (wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, po uprzednim wyznaczeniu Kontrahentowi odpowiedniego dodatkowego, nie krótszego niż 3 dni na usunięcie stanu niezgodnego z umową/prawem, do czego Kontrahent nieodwołalnie upoważnia SEGURO.
17. SEGURO zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu zgodnie z art. 492 KC, na wypadek niewykonania zobowiązania przez Kontrahenta w oznaczonym w Zamówieniu/Zleceniu terminie.

III. Zasady płatności

1. Kontrahent wystawi SEGURO fakturę VAT za dostarczone Towary/świadczone Usługi w momencie odbioru bez zastrzeżeń przez SEGURO lub w terminie do 7 dni od daty ich odbioru.
2. Jeżeli z przepisów szczególnych wynikają inne formy dokumentowania transakcji sprzedaży towarów/świadczenia usług przez Kontrahenta bądź inne terminy wystawiania powyższych dokumentów, zastosowanie mają zasady w nich obowiązujące.
3. SEGURO zapłaci Kontrahentowi w formie przelewu bankowego za dostarczone i odebrane Towary lub/i wykonane Usługi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury. Powyższe zasady płatności mogą zostać zmienione w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy SEGURO a Kontrahentem.

IV. Jakość

1. Kontrahent oświadcza, że Towary/ materiały używane w trakcie świadczenia usług stanowią jego własność, są wolne od wad fizycznych i prawnych, a w szczególności ci nie są przedmiotem zastawu, są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także nie toczy się wobec nich jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne.
2. Kontrahent oświadcza, że Towary/ materiały używane w trakcie świadczenia usług nie naruszają praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz że produkcja i sprzedaż wymienionych Towarów/ materiały używane w trakcie świadczenia usług jest prowadzona zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami.
3. Kontrahent oświadcza, że posiada wszystkie stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wszystkie stosowne certyfikaty, deklaracje lub atesty bądź inne dokumenty wymagane przez prawo, dotyczące sprzedawanych lub dostarczanych towarów. Wszelkie dokumenty dotyczące Towarów takie jak: deklarację zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz dyrektywach nowego podejścia, instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację techniczną Kontrahent jest zobowiązany dostarczyć SEGURO najpóźniej wraz z wydaniem Towaru na rzecz SEGURO.
4. Wszystkie niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne muszą być dostarczone w opakowaniach, oznakowanych w sposób widoczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie substancje i preparaty chemiczne muszą być dostarczone wraz z kartą charakterystyki.
5. W przypadku importu Towarów w opakowaniach, Kontrahent jest zobowiązany dostarczyć wraz z Towarem dokument zawierający informacje o całkowitej masie opakowań Towaru (tj. łącznej masie opakowań transportowych, w tym palet, opakowań zbiorczych i jednostkowych). W informacji muszą zostać wyspecyfikowane dane o całkowitej masie opakowań Towaru wykonanych z: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, aluminium, stali, szkła, materiałów naturalnych (np. drewno, juta) oraz opakowań wielomateriałowych.
6. W przypadku dostarczenia przez Kontrahenta Towarów nieposiadających wymaganej deklaracji, certyfikatu, atestu bądź dokumentu, o których mowa powyżej, SEGURO uprawniony jest do wyznaczenia Kontrahentowi dodatkowego terminu do wykonania umowy, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do odstąpienia od umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługi
7. Kontrahent udziela SEGURO gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia wykonania Usługi/dostawy Towarów, chyba że w zamówieniu/zleceniu określono inny okres.
9. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień gwarancyjnych przez SEGURO ponosi Kontrahent.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają innych uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w szczególności uprawnień z tytułu: rękojmi, kar umownych, zadatku, zastępczego wykonania i roszczeń odszkodowawczych.
11. SEGURO może żądać od Kontrahenta umieszczenia na Towarach/ materiałach używanych w trakcie świadczenia usług znaków firmowych, znaków towarowych, emblematów, oznaczeń, projektów lub wykorzystania w trakcie ich produkcji projektów.
12. Kontrahentowi nie przysługuje jakiekolwiek prawo do korzystania ze znaków firmowych, znaków towarowych, emblematów, oznaczeń, projektów, patentów, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej stanowiącej własność SEGURO.

V. Prawa autorskie

1. O ile SEGURO nie postanowi inaczej w Zamówieniu/Zleceniu, w ramach wynagrodzenia umownego Kontrahent przenosi na SEGURO całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów (dalej „Utwory”) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666n, zm. z późn.) oraz ich części, dostarczonych SEGURO, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, niezależnie od formy ich sporządzenia lub nośnika na którym zostały one utrwalone, z dniem ich wydania SEGURO.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów następuje na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym przeniesienia na inny sprzęt komputerowy niż sprzęt, na którym nastąpiła instalacja, sporządzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych na wypadek awarii czy też dokonywania innych czynności administracyjnych,
b) korzystania w dowolny sposób na nieograniczonej liczbie stanowisk/urządzeń, w tym wprowadzania do pamięci, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przetwarzania i przechowywania,
c) odpłatnego i nieodpłatnego wprowadzania do obrotu na podstawie dowolnie obranego tytułu prawnego, w tym użyczenia, najmu, dzierżawy, wniesienia w charakterze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego lub spółki prawa cywilnego, tak oryginału Utworu jak i nieograniczonej liczby jego egzemplarzy,
d) udzielania licencji na korzystanie z Utworu na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji,
e) określenia nazwy, pod którymi utwór będzie wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będzie oprogramowanie lub znaków towarowych, wykorzystanych w oprogramowaniu,
f) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
g) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu, oddania do używania odpłatnego lub nieodpłatnego osobom świadczącym usługi na rzecz SEGURO, wniesienia w charakterze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego lub spółki prawa cywilnego, a także rozporządzania  majątkowymi prawami autorskimi, także do opracowań, pod dowolnym tytułem prawnym oraz udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,
h) rozpowszechniania dowolną metodą, w tym publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdemu zapewnić dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
i) nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej,
j) zwielokrotniania kodu źródłowego lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z innymi programami komputerowymi lub rozwoju oprogramowania albo innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
k) dokonywania zmian/modyfikacji według własnego uznania, w tym tworzenia opracowań, przeróbek, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w  niniejszym paragrafie Umowy.
3. W ramach wynagrodzenia umownego Kontrahent przenosi na SEGURO wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, w tym zezwalania osobom trzecim na dokonywanie zmian w Utworach. W szczególności SEGURO jest uprawniony, w ramach nabytych praw, do eksploatacji utworów w systemie elektronicznym, a także do korzystania z nich przez końcowych użytkowników sieci, sporządzania cyfrowego zapisu opracowania, inkorporowania utworów do swoich baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), wprowadzania utworów do sieci informatycznej w sposób umożliwiający ich transmisję na żądanie przez końcowego użytkownika, rozpowszechnienia w systemie on-line, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM i wyświetlania dzieła na monitorze użytkownika końcowego, sporządzania wydruków przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu do stron internetowych SEGURO, a także do publicznego udostępniania utworów, w tym do celów promocji SEGURO, konsultacji i szkoleń. W ramach wynagrodzenia umownego Kontrahent zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich oraz zapewnia, że praw tych nie będą również wykonywać inne osoby, które w jakikolwiek sposób realizowały umowę na rzecz SEGURO. Następca prawny SEGURO jest uprawniony bez zgody twórcy czynić zmiany w Utworach.
4. W celu rozwiania wątpliwości Kontrahent wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na przeniesienie przez SEGURO na osoby trzecie całości lub części autorskich praw majątkowych do utworów. Kontrahent wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na włączanie Utworów (w całości lub w części) do innych utworów i na połączenia z takimi utworami.
5. Kontrahent gwarantuje Zamawiającemu, że posiada pełnię praw autorskich do Utworów dostarczanych w ramach Umowy, prawa te są wolne od wad i nie są obciążone w części ani w całości, bezpośrednio ani pośrednio prawami Osób Trzecich. Kontrahent zapewnia nadto, że Utwory zostały wytworzone lub nabyte w sposób zgodny z prawem.
6. Kontrahent w każdym przypadku i czasie zwolni SEGURO z odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, które zgłoszono w związku z korzystaniem przez SEGURO z Utworu dostarczonego w ramach Umowy. Kontrahent na własny koszt będzie bronić SEGURO przed takimi roszczeniami i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania, w tym kary umowne oraz ich surogaty i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez sąd (lub inny właściwy organ). Ponadto Kontrahent zwróci SEGURO wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z roszczeniami z takiego tytułu. SEGURO powiadomi Kontrahenta o zgłoszonych roszczeniach oraz udzieli mu wszelkich znanych SEGURO informacji niezbędnych do prowadzenia obrony przed takimi roszczeniami oraz o ile SEGURO uzna to za konieczne, stosownych pełnomocnictw. W takim wypadku SEGURO niezwłocznie wezwie Kontrahenta do udziału w toczącej się sprawie i umożliwi mu udział w sprawie.
7. Jeżeli okaże się, że wskutek wad prawnych Utworu nie będzie po stronie SEGURO możliwości legalnego korzystania z Utworu, Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, na swój koszt, zaistniałe przeszkody, w szczególności przez dostarczenie stosownych licencji lub przedsięwzięcie innych, zgodnych z prawem, środków zaradczych. SEGURO będzie miał w takim wypadku prawo żądać także obniżenia wynagrodzenia stosownie do zmniejszenia funkcji Utworu lub utraty możliwości korzystania z Utworu.
8. W chwili przekazania lub udostępnienia SEGURO przez Kontrahenta jakiegokolwiek nośnika zawierającego Utwór, Kontrahent wydaje i przenosi na SEGURO prawo własności takiego nośnika. Jeżeli w okresie trwania Umowy zostanie stwierdzona wadliwość materiałowa lub wadliwość zapisu Utworu na nośniku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Kontrahent bez odrębnego wynagrodzenia, wymieni niezwłocznie wadliwy nośnik na nośnik wolny od wad w ramach udzielonej gwarancji.
9. O ile nie Strony nie umówiły się inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do kolejnych dostarczonych wersji Utworów, do których SEGURO nabył prawa autorskie w ramach Umowy, niezależnie od zakresu i stopnia dokonanych w Utworach zmian, a także niezależnie od tego czy kolejne wersje zostały dostarczone w okresie obowiązywania Umowy czy też już po upływie okresu jej obowiązywania.
10. Kontrahent zobowiązuje się do zawarcia z osobami, który wykonywać będą prace na rzecz SEGURO, w której dana osoba oświadczy, że znana mu jest treść postanowień niniejszego paragrafu i wyraża na nie zgodę, oraz zawierającej klauzulę zobowiązującą tą osobę do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów oraz zawierającą upoważnienie do wykonywania praw osobistych do Utworów przez SEGURO lub osoby przez niego wskazane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w szczególności SEGURO będzie uprawniony wykorzystując Utwory odnosić się do autorów Utworów, a także wprowadzać zmiany i modyfikacje. Jeśli Kontrahent nie przekaże odpowiedniego zobowiązania i upoważnienia, zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którymi się posłuży nie będą wykonywać swoich praw osobistych w stosunku do SEGURO, który uniemożliwi lub będzie ograniczał SEGURO w korzystaniu z Utworów. Kontrahent zobowiązany jest do przedłożenia SEGURO umowy wraz z upoważnieniem najpóźniej do dnia podpisania pierwszego protokołu odbioru.
11. O ile SEGURO nie postanowi inaczej w zamówieniu, Kontrahent zobowiązuje się wydać SEGURO program komputerowy również w formie kodu źródłowego. Kod źródłowy zostanie dostarczony na informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej SEGURO swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Kontrahent dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego programu komputerowego do formy wykonywalnej. Kontrahent nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły SEGURO odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.

VI. Tajemnica

Kontrahent w czasie obowiązywania niniejszej umowy ani po zakończeniu tego okresu nie ujawni nikomu bezpośrednio ani pośrednio żadnych informacji i/lub danych dotyczących działalności SEGURO, uzyskanych w związku lub przy okazji z wykonywaniem umów, do których stosują się niniejsze warunki, jak również informacji o treści wspomnianych umów. Zobowiązanie Kontrahenta dotyczące poufności obejmuje również jego pracowników i podwykonawców oraz inne osoby, którymi Kontrahent posługuje się w wykonaniu zobowiązania na rzecz SEGURO. Informacje objęte poufnością mogą być udostępnione innym osobom jedynie za pisemną zgodą SEGURO, bez takiej zaś zgody jedynie, gdy wymaga tego obowiązujące prawo i tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku naruszenia przez Kontrahenta klauzuli poufności zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz SEGURO kary umownej w wysokości 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku, jeżeli kara umowna określona powyżej nie pokrywa całości szkody poniesionej przez SEGURO, to przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

VII. Pozostałe prawa i obowiązki stron

1. W związku z wykonywaniem umów Kontrahent jest posiadaczem lub wytwórcą odpadów, w rozumieniu ustawy o odpadach zobowiązując się do prowadzenia właściwej dokumentacji w tym kart przekazania odpadów. Odpady powstające w wyniku wykonywania umów przez Kontrahenta na rzecz i na terenie SEGURO powinny być odpowiednio segregowane. Usunięcie odpadów z zakładu może być przeprowadzone tylko przez podmiot, która posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami danego rodzaju.
2. Usunięcie odpadów powinno nastąpić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia wezwania do usunięcia odpadów przez SEGURO.
3. Jeżeli w zamówieniu została na rzecz SEGURO zastrzeżona wyłączność, bądź w ten sposób, że Kontrahent nie będzie dostarczał rzeczy ruchomych określonego rodzaju innym osobom, bądź w ten sposób, że SEGURO będzie jedynym odsprzedawcą Towarów/Usług na oznaczonym obszarze, Kontrahent nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio ani pośrednio, zawierać umów sprzedaży i/lub dostawy, które mogłyby naruszyć wyłączność przysługującą SEGURO.
4. Zasady, na jakich SEGURO nabywa Towary/Usługi od Kontrahenta w ramach udzielonego zamówienia, będą nie mniej korzystne niż zasady przyznane innym nabywcom takich samych lub podobnych rzeczy ruchomych w podobnych ilościach.
5. Wszelkie wierzytelności wynikające z zamówienia/zlecenia nie mogą być przedmiotem przelewu bez zgody SEGURO wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Zatrudnienie podwykonawcy wymaga zgody SEGURO wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Warunków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Ilekroć w zamówieniu posłużono się kodami Incoterms, należy przez to rozumieć INCOTERMS 2010.
7. Jakiekolwiek ogólne warunki umów stosowane przez Kontrahenta nie obowiązują, a ich stosowanie zostaje niniejszym wyłączone.
8. SEGURO ma prawo do przeniesienia wszystkich praw i obowiązków przysługujących mu na mocy umowy zawartej na podstawie niniejszych Warunków na inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów), do której należy SEGURO
9. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami znajdują zastosowanie wyłącznie odpowiednie postanowienia prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego.
10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Gospodarczego właściwe dla SEGURO.
11. Niniejsze warunki nie dotyczą zamówień/zleceń udzielonych konsumentom.
12. Stosownie do art. 6 Konwencji Wiedeńskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 roku o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów, strony umowy zgodnie oświadczają, że konwencja ta nie ma do niniejszej umowy zastosowania.